سامانه‌ی مؤدیان مالیاتی سامانه‌ای است که از طریق ورود به آن، مؤدیان مالیاتی می‌توانند پایانه‌های فروشگاهی خود را به این سامانه متصل کنند و در این سامانه برای هر مودی یک کارپوشه در نظر گرفته شده است که می توانند عملیات ارسال صورت‌حساب الکترونیکی خود را انجام دهند.

ما در این سایت سرویسی را آماده کردیم که شما می توانید با اتصال به آن کلیه امور خود را در این سامانه به سرانجام برسانید. سرویس های ما به شرح ذیل می باشند.

شرکتهای کوچک

تماس با شرکت

 • تا 1000 فاکتور  در سال 
 • تنظیمات رایگان 
 • آموزش رایگان 
 • پشتیبانی ساعات اداری

شرکتهای متوسط

تماس با شرکت

 • تا 6000 فاکتور در سال 
 • تنظیمات رایگان 
  • آموزش رایگان 
 • پشتیبانی ساعات اداری

شرکتهای بزرگ

تماس باشرکت

 • تا 10000 فاکتور در سال
 • تنظیمات رایگان 
  • آموزش رایگان 
 • پشتیبانی  24x7